Aankoop / Verkoop

Indien u met bijstand van ons kantoor de aan- of verkoop van een onroerend goed wenst te realiseren

 

Kunt u mevrouw Moriaux contacteren via : immo@notalex.be

Om de opstart van uw dossier te vereenvoudigen, verzoeken wij u vriendelijk ons de volgende inlichtingen te bezorgen:

  • een recto-verso kopie van uw identiteitskaart(en);
  • een kopie van uw trouwboekje en van uw eventueel huwelijkscontract
  • een kopie van uw verklaring van wettelijke samenwoning
  • uw BTW-nummer indien u, zowel beroepshalve als occasioneel, aan het btw-stelsel onderworpen bent of het geweest bent in een periode van vijf jaar voorafgaand aan heden;
  • te preciseren indien u een aanvraag om een hypothecaire lening heeft ingediend om de aankoop te financieren; indien dit het geval is, wenst u dat er een opschortende voorwaarde wordt opgenomen in de compromis ?

U kan genieten van het abattement in de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zover u niet reeds eigenaar bent van een  tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed, dat de woning door alle kopers zal worden bestemd als hoofdverblijfplaats binnen de twee jaar na de datum van de authentieke akte en u moet gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar uw hoofdverblijfplaats behouden in de aangekochte woning te rekenen vanaf het vestigen van de hoofdverblijfplaats in het onroerend goed. U dient ons dus bijgevolg mee te delen of u voldoet aan alle bovenvermelde voorwaarden. (Kortingen en abattement voor aankopen bestaan eveneens in de andere regio’s).

Vennootschappen

 

Voor alle inlichtingen voor uw vennootschapsdossier (oprichting, statutenwijziging, etc.) of voor alle informatie over de neerlegging ter griffie

 

Kunt u contact opnemen met ons kantoor : vennootschap@notalex.be 

 

Familierecht

Tijdens uw hele leven is de notaris uw vertrouwde raadgever

Samenleven (huwelijk, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning)

Scheiding (echtscheiding of feitelijke scheiding)

Successieplanning (testamenten, schenkingen)

Bescherming van kwetsbare personen (buitengerechtelijke volmacht, verklaring van voorkeur voor bewindvoeder,...)

Nalatenschappen

 

Neem contact op met het kantoor op : nalatenschap@notalex.be, als u :

  • de juridische implicaties van uw samenleving wil kennen
  • uw (echt)scheiding wil regelen
  • wil bekijken hoe u uw vermogen of een efficiënte en goedkope manier kan laten overgaan op de volgende generaties
  • het beheer van uw vermogen wil toevertrouwen aan een andere persoon indien u er (later) zelf niet meer zou toe in staat zijn
  • bij een nalatenschap u wil laten bijstaand in de volledige behandeling en administratieve formaliteiten

Kopie van een akte

Indien u een kopie van een akte wenst te krijgen 

Gelieve een mail te sturen naar : info@notalex.be

De kopie van een akte mag enkel uitgereikt worden aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon, die deze akte ondertekend heeft of aan iemand die in de rechten getreden is van deze persoon, zoals bijvoorbeeld door overerving.

 Gelieve bijgevolg uw verzoek om een kopie te staven door een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.