Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

 

Notalex is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens binnen zijn of haar kantoor

BCE nummer : 0703 878 322

Adres : Avenue de la Couronne 145F

 

Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming

 

De "gedeelde DPO-afdeling van Belgische notarissen" op het sociaal secretariaat van de Belgische notarissen (vzw) is door de voor de verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke voor de verwerking aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming

BCE nummer: 408.528.663

Adres: 30-34, rue de la Montagne, in 1000 Brussel

 

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

 

Verwerking - Als ambtenaar is de notaris, voor de uitvoering van zijn of haar taken, verplicht om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken.

De persoonlijke gegevens die u betreffen, worden rechtstreeks van u verzameld of uit officiële databases gehaald. Aangezien de notaris een persoon is die openbaar gezag heeft, heeft hij in feite toegang tot verschillende bronnen van authentieke gegevens die strikt worden gereguleerd door specifieke wetgeving.

Gegevens - "Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator". Dergelijke gegevens omvatten identificatiegegevens (achternaam, voornaam, burgerlijke staat, nationaal registernummer, geboortedatum en -plaats, enz.), Contactgegevens (adres, telefoonnummer, enz.), Economische en financiële informatie (bankgegevens, enz.) , gegevens met betrekking tot instrumenten opgesteld op het kantoor van de notaris en gegevens met betrekking tot familie, sociale, fiscale en andere status die de notaris over u moet verzamelen uit officiële bronnen en van autoriteiten.

Doel - De notaris verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens om rechtszekerheid te waarborgen voor de transacties die hij of zij authenticeert en voor het beheer van de aan hem of haar toevertrouwde bestanden.

 

 Communicatie van persoonlijke gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens die door de notaris worden verwerkt, zullen waarschijnlijk worden doorgegeven aan derden en met name:

- aan wettelijk gemachtigde partners zoals openbare diensten en notariële instellingen voor het bewaren van kopieën van instrumenten en hun metadata in het kader van elektronische opslag en voor de registratie van uw gegevens in de centrale registers van notarissen (bijv. register van huwelijkse voorwaarden, register van testamenten, register van agentuurovereenkomsten, register van verklaringen met betrekking tot de benoeming van een voogd of een vertrouwenspersoon);
- aan de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen wat betreft onroerendgoedgegevens worden geregistreerd in de database van de notarissen om statistieken te produceren en de notaris in staat te stellen de waarde van onroerend goed te beoordelen in het kader van zijn of haar activiteiten;
- in het algemeen, aan de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen voor verwerking voor statistische en wetenschappelijke onderzoeksprocessen;
- aan de andere notarissen die bij uw zaak betrokken zijn;
- aan de banken die betrokken zijn bij uw zaak.

Deze gegevens worden aan deze verschillende derde partijen meegedeeld om de notaris in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan hij of zij onderworpen is en om uw dossier correct te beheren.

 

Doorgifte van persoonsgegevens aan het notariskantoor Alter Ego - Notarissen Brouwers en Otte hebben de associatie Notalex verlaten op 31 december 2020. Zij zijn werkzaam bij notariskantoor Alter Ego vanaf 1 januari 2021. Zij hebben een gedeeltelijke kopie van de cliëntendatabank van tijdens de associatie met Notalex verkregen. Meer bepaald hebben zij een kopie gekregen van de cliënt- en dossiergegevens van cliënten waarvoor zij tijdens de associatie met Notalex minstens één dossier hebben behandeld en die zij desgevallend verder behandelen binnen de associatie Alter Ego. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform met het oorspronkelijke doel van de verwerking en niet voor commerciële doeleinden.

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

 

Toepassingsgebied - De verwerking van persoonsgegevens door de notaris is onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 getiteld "Algemene verordening gegevensbescherming".

Deze verordening heeft betrekking op zowel elektronisch verwerkte gegevens als gegevens in bestanden en papieren documenten die zijn opgeslagen in het notariskantoor, op voorwaarde dat deze bestanden of documenten echter zijn "gestructureerd volgens specifieke criteria". Persoonlijke gegevens in elektronische en papieren bestanden, testamenten en authentieke akten worden daarom beschermd door de bovengenoemde verordening.

 

 

 

Wettigheid - De verwerking van persoonsgegevens door de notaris wordt als wettig beschouwd, aangezien de verwerking in de meeste gevallen noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de notaris is onderworpen of noodzakelijk is voor de uitoefening van een openbaredienstmissie bij de notaris .

In andere gevallen is de noodzaak van verwerking als onderdeel van de uitvoering van een contact of maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een contact waarbij u partij bent, het aspect dat de basis van wettigheid vormt.

 

 

Bewaartermijn van gegevens - Overeenkomstig het beginsel van beperking van de bewaring van persoonsgegevens, mogen deze gegevens alleen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het nagestreefde doel te bereiken, volgens de wetten die van toepassing zijn op het specifieke geval en de verjaringstermijnen voor acties in rem en in personam.

 

Rechten van betrokkenen - Onder deze verordening heeft u als persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens door de notaris, recht op transparante verwerking van uw gegevens, een recht op informatie en toegangsrecht.

Onder bepaalde voorwaarden en in strikt gedefinieerde gevallen, hebt u ook het recht om gegevens over u te corrigeren en te wissen, evenals het recht om zich te verzetten tegen het gebruik ervan en het recht om de verwerking te beperken.

 

 

 

U kunt uw rechten rechtstreeks uitoefenen bij de notaris of bij de functionaris voor gegevensbescherming die hij heeft aangesteld ("shared DPO department of Notariat" op het Social Secretariat of Notaries of Belgium asbl, privacy@belnot.be).

 

Ten slotte, als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd in overeenstemming met de voorschriften, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Belgische Autoriteit voor gegevensbescherming, Wetstraat, 35, 1000 Brussel) of om gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de door de notaris aangewezen functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres : privacy@belnot.be.